Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали

Ротари Кърджали

П Р А В И Л Н И К  / УСТАВ /

на  „ РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ „

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. "РОТАРИ КЛУБ – КЪРДЖАЛИ” е юридическо лице с нестопанска цел, в което членуват пълнолетни лица с добър характер и висока професионална квалификация и репутация - собственици, съдружници, служители, ръководители на организации, в областта на всяка почтена и общопризната стопанска или професионална дейност и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на страната и настоящия Правилник.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на "РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ" е в гр, Кърджали, хотел „  АРПЕЗОС „ .

Чл. 3  "РОТАРИ КЛУБ - КЪРДЖАЛИ се учредява с неопределен срок на съществуване.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.4. "РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ" има за цели да ПООЩРЯВА и ПОДДЪРЖА идеала за служба на обществото, развитието на познанствата и осведомеността като възможности за служба, високо етични стандарти в бизнеса и професиите; признаване достойнствата на всички полезни занятия, като възможност да се служи на обществото; прилагане на идеала за служба  в личния и професионален живот на всеки ротарианец; напредък на международното разбирателство, добрата воля и мирът, чрез една световна общност на лица от деловите среди и професиите, обединени от идеала да служат на обществото.

4.1, Целите по чл.1 се постигат със следните средства: организиране и провеждане на благотворителни мероприятия; организирани и провеждане на срещи, семинари, обучения, демонстрации, консултации, проекти, анализи; поддържане на постоянен национален и международен контакт с лица от деловите среди и професиите, обединени от идеала да служат на обществото.

4.2. "РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ” има следния предмет на дейност; ПООЩРЯВАНЕ    и   ПОДДЪРЖАНЕ   идеала   за   служба   на   обществото, развитието на познанствата и осведомеността като възможности за служба на обществото.

Чл.5. "РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ" е организация за осъществяване на дейност в частна полза.

 

III. ЧЛЕНСТВО. Права и задължения.

Чл.6 Член на "РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ" може  да бъде: всяко пълнолетно лице с добър характер и висока професионална квалификация  и репутация - собственици, съдружници, служители, ръководители на организации, в областта на всяка почтена и общопризната стопанска професионална дейност, което приема и спазва настоящия правилник и съдейства за постигане целите на клуба,

Чл.7. Всеки член на клуба има право:

Чл.7.1. да участвува в управлението на клуба; да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността на клуба;

7.2. да участва в дейността на клуба;

7.3  да подаде писмена молба до борда на директорите , с която да уведоми, че по лични причини няма да присъства на сбирки в продължение на срок най-много до 12 месеца, като през това време заплаща дължимите вноски към Клуба и Ротари Интернешънъл 

Чл.8 . Всеки член на клуба е длъжен:

8.1. да съдейства за постигане целите на клуба;

8.2.  да плаща ежемесечно членския си внос;

8.3. спазва настоящия правилник, Конституцията на РОТАРИ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ и законите на страната;

8.4. да   изпълнява   решенията   на   Общото   събрание   и   Съвета   на директорите:

 1. да посещава редовно събранията на клуба, като за редовен член на клуба се счита всеки, който е присъствал на поне 50% от редовните събрания на клуба.
 2. да пази имуществото на клуба, като в случай на виновно увреждане на имуществото, възстановява или заплаща стойността на причинените вреди;

Чл.9.  Нов член се приема по писмено предложение на активен член на клуба до Съвета на директорите, който възлага на Комисията по квалификациите да разгледа избираемостта на члена, след което Съветът на директорите разглежда, одобрява или отхвърля предложението.

При одобряване на предложението, предложителят уведомява предполагаемия член за целите на ротарианството и за свързаните с членството в клуба права и задължения, след което на последния се предлага да подаде заявление за членство, с което той дава съгласието си името и квалификацията му да бъдат обявени пред клуба.

Ако в продължение на десет дни, след обявяване името на новия  член на клуба, Съветът на директорите не е сезиран с писмено възражение против кандидатурата за членство в клуба, новият член заплаща встъпителната си вноска по чл.26 от Правилника и се счита за приет в клуба.

Ако Съветът на директорите бъде сезиран с писмено възражение против кандидатурата за членство в клуба, същото се разглежда на заседание на Съвета на директорите и за кандидатурата се провежда тайно гласуване.

Ако в деседневния срок постъпят две или повече възражения против кандидатурата за членство в клуба, предложения за член не може да бъде приет в клуба .

Новият член се счита за избран, ако за него са гласували всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите, или е подаден не повече от един глас против и след заплащане на встъпителната вноска по чл. 26 от Правилника.

След избирането на новия член се издава членска книжка от секретаря на клуба и членът бива представен на редовно събрание на клуба.

Членството в клуба продължава, докато съществува клубът.

За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените на този  Правилник имуществени  вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са не прехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

Чл.10. Членството в клуба се прекратява при:

10.1. смърт или поставяне под пълно запрещение;

10.2. изключване;

10.3. Членството в клуба се прекратява автоматично, при:

 1. загуба на необходимата за членството квалификация и качества;
 2. не плащане на дължимите встъпителна вноски и членски внос за три последователни месеца , в 10-дневен   срок    след  писмено  уведомяване  от  секретаря  на  клуба на последния известен адрес на члена.
 3. не посещаване без основателни причини и без съгласие на Съвета на директорите или липса на компенсация на четири редовни събрания на клуба.
 4. не посещаване без основателни причини и без съгласие на Съвета на директорите на не по-малко от 50% от редовните събрания на клуба през
  първите или вторите шест месеца на ротарианската година, или липса на
  компенсация на същите.
 5. не посещаване без основателни причини и без съгласие на Съвета на директорите на не по-малко от 30% от редовните събрания на клуба през първите или вторите шест месеца на ротарианската година.

10.4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

10.5. доброволно, при положение, че членът е заплатил всички свои задължения към клуба и при подадена до президента или до секретаря на клуба оставка, която се приема от Съвета на директорите.

Чл.11. Съветът на директорите може да изключи член на клуба , когато той :

11.1. престане да притежава нужната за членството в клуба квалификация  като членството се прекратява с мнозинство не по-малко от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, на свикано за целта.заседание;

11.2. поради наличие на причина, която Съветът на директорите счете за основателна, като членството се прекратява с мнозинство не по-малко от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, на свикано за целта заседание;

В случаите на чл. 11.1 и 11.2. членът се уведомява поне 10 дни предварително и му се дава възможност да представи писмен отговор пред Съвета на директорите, или да се яви лично пред Съвета . Уведомяването се извършва лично или по пощата.

При вземане на решение за прекратяване на членството, секретарят на клуба, в 7-дневен срок от вземане на решението, уведомява писмено члена за решението.

Решението за изключване и прекратяване на членството но реда на чл.11 от Правилника подлежи на обжалване пред Общото събрание.

 

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛУБА.

Чл .12. ОБЩО СЪБРАНИЕ, което 

а/ се състои от всички членове на клуба; 

б/ има следната компетентност:

12.1.изменя и допълва Правилника/Устава/;

12.2.приема други вътрешни актове;

12.3.избира и освобождава членовете на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ;

12.4 взема решение за участие в други организации;

12.5. взема    решение    за    преобразуване    или    прекратяване    на сдружението;

 1. приема   основните   насоки   и   програма   за   дейността   на сдружението;

12.7. приема бюджета на сдружението;

12.8.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

12.9.приема отчета за дейността на управителния съвет;

12.10.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Правата по чл.12, т.12.1, 12,3, 12,5, 12.7, 12.9 от настоящия правилник и по чл.25, ал. 1 т, 1, 3, 7, 9, 11 и 12 от ЗЮЛНЦ не могат да се възлагат на други органи на сдружение го. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл. 13. Годишното общо събрание се свиква от Съвета на директорите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението, през втората половина на месец юни /06/. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за Провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Поканата се връчва срещу подпис на всеки член на клуба или се изпраща на посочен от члена на клуба електронен адрес  и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.14.    Редовните   седмични   събрания   на   клуба   се   провеждат  ежеседмично, в  ден и час, определен от Съвета на директорите на клуба.

Чл. 15. Общото събрание и редовните седмични събрания на клуба са законни, ако присъстват 1/3 от всички членове на клуба. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 16. Всеки член на общото събрание има право на един глас.

 Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

16. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство -до втора степен включително;

Чл. 17. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Решения по чл. 25, ал, 1, т, 1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.18. СЪВЕТ на ДИРЕКТОРИТЕ  управителен орган на клуба и организира и ръководи дейността му, съобразно устава, законите и решенията на общото събрание.

Съветът на директорите се състои от 7 членове -президент,  вицепрезидент, секретар, касиер , церемониал-майстор, елект - /бъдещ/' президент и последен паст-президент и се избира за срок от една  ротарианска година.

Кандидатури за членове на Съвета на директорите може да издига неограничено всеки член на клуба, като първоначалния списък от кандидатури се предлага от елект-президента.

Предложението на елект-президента се отправя в писмена форма до президента на клуба, не по-късно от първия понеделник на месец ноември. Последният е длъжен да съобщи проекто-списъка на членовете на клуба, с което същият списък се отваря за допълнения.

Предложения се приемат на всяка редовна седмична сбирка - до първия понеделник на месец декември /включително/, когато се оформя окончателният списък па кандидатурите, който се гласува в деня на общото събрание, като гласуването е тайно и за избрани са обявяват първите пет лица, получили най-много гласове.

Съветът на директорите:

18.1.определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

18.2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

18.3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

18.4. подготвя й внася в общото събрание проект за бюджет;

 1. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 2. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 3. определя адреса на сдружението;
 4. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Правилника не спадат в правата на друг орган;

Чл. 19. Заседанията на Съвета на директорите се свикват и ръководят от президента най-малко веднъж в месеца, като президентът е длъжен да свика заседание на съвета и при писмено искане на една трета от членовете му.

Съветът на директорите може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2  ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 3 и 6 ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. 

За заседанията се води протокол.

Чл.20. ПРЕЗИДЕНТ на клуба.

20.1.същият  е член на Съвета на директорите;

20.2. председателства събранията на клуба и на Съвета на директорите;

20.3.координира дейността на Общото събрание и Съвета на директорите;

20.4,представлява сдружението пред физически и юридически лица при осъществяване на дейността му и в останалите, предвидени в законите случаи.

Чл.21. ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ на клуба - член на Съвета на директорите и председателства събранията на клуба и на Съвета на директорите, в отсъствието на Президента;

Чл.22. СЕКРЕТАР на клуба - член на Съвета на директорите, който води документацията по членството; списък за присъствие на събранията; протоколи от събранията на клуба и Съвета на директорите; води и изпраща необходимите отчети и списъци.

Чл.23. КАСИЕР на клуба - член на Съвета на директорите, който съхранява всички средства на клуба, отчита същите ежегодно пред клуба, а също и при поискване - пред Съвета на директорите.

При оттегляне от длъжност, същият предава на приемника си или на Президента на клуба всички намиращи се у него средства, книги, сметки и други документи,

Чл. 24. ЦЕРЕМОНИАЛ-МАЙСТОР на клуба - организира мероприятията, провеждани по инициатива на клуба.

Чл. 25. ЕЛЕКТ-ПРЕЗИДЕНТ /БЪДЕЩ ПРЕЗИДЕНТ/ на клуба - член на Съвета на директорите и изпълнява всички задължения, дадени му от Общото събрание, Съвета на директорите или от президента на клуба.

Чл. 26. ПОСЛЕДЕН ПАСТ-ПРЕЗИДЕНТ-член на Съвета на директорите - изпълнява всички задължения, дадени му от Общото събрание, Съвета на директорите или от президента на клуба.

Чл.27. В клуба се създават и подпомагат дейността му следните КОМИСИИ:

27.1. КОМИСИЯ за  КЛУБНА  АДМИНИСТРАЦИЯ ;

 1. КОМИСИЯ за ЧЛЕНСТВО;
 2. КОМИСИЯ за ПРОЕКТИ ЗА СЛУЖБА ;
 3. КОМИСИЯ за  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ;
 4. КОМИСИЯ  за ФОНДАЦИЯ  „ РОТАРИ” 
 5. КОМИСИЯ за  РАБОТА С МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КЛУБА - ИЗТОЧНИЦИ.

Чл.28. "РОТАРИ КЛУБ-КЪРДЖАЛИ" набира средства от плащане на членски внос, дарения, спонсорства и по други непосочени и незабранени от закона начини,

Чл.29. Встъпителната вноска на всеки член на клуба е 50 USD, платими преди кандидатът да бъде приет за член.

29.1. Всеки член на клуба заплаща и годишна вноска, в размер на 40

29.2. Размерът на дължимия  месечен членски внос и начина му на плащане, се определят с решение на Съвета на директорите

Чл.30. Финансовата година на клуба обхваща периода 1.07-30.06 и събирането на членския внос се разделя на две полугодия, съответно за времето от 1.07.-31.12. и 1.01.- 30,06.

З0.1. В началото на всяка финансова година Съветът на директорите изготвя бюджет за очакваните приходи и разходи за годината, който след одобрението му, служи за лимит на разходите за съответните цели.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.31  Сдружението се прекратява:

31.1.с изтичането на срока, за който е учредено

31.2. с решение на Общото събрание;         

31.3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

 • не е учредено по законния ред;
 • извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на
  обществения ред или на добрите нрави;
 • е обявено в несъстоятелност.

Чл.  32.    При прекратяване на клуба се извършва ликвидация от  Съвета на директорите.

Ако ликвидатор не е определен, той се определя от окръжния съд по седалището на клуба.

32.1. При ликвидация на сдружението, останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете на клуба.

32.2. След разпределяне на имуществото, Съветът на директорите е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл.ЗЗ. За неуредените в този ПРАВИЛНИК въпроси се прилагат разпо­редбите на Конституцията на РОТАРИ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ , ЗЮЛНЦ, и останалото законодателство на Република България.

Правилникът /Уставът/ е приет единодушно на ОБЩОТО събрание на клуба, проведено на 2.07.2002г. и се подписва от всички негови членове -присъстващи на същото събрание, съгласно приложен списък.

Настоящият правилник / устав / е изменен с решение на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „ Ротари клуб-Кърджали” от 24.01.2011 год. 

Настоящия правилник / устав/ е изменен с решение на Общото събрание  на сдружение с нестопанска цел „ Ротари клуб- Кърджали” от 18.06.2012 год.